Công văn về tuyên truyền ứng dụng số Tỉnh Long An

Tên file: 1684_STTTT-CNTT_04-08-2022_CNTT_CV-tuyen-truyen-clip-Long-An-so.signed-1.pdf
Tải về

Tiếp theo Công văn số 1307/STTTT-CNTT ngày 15/6/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn tuyên truyền sử dụng các sản phẩm chuyển đổi số và dịch vụ đô thị thông minh của tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan tiếp tục triển khai tuyên truyền 2 video giới thiệu, hướng dẫn sử dụng ứng dụng Long An số và Tổng đài 1022 đến toàn thể đơn vị trực thuộc, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và người dân biết để cài đặt, sử dụng. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo hệ thống truyền thanh xây dựng các câu chuyện truyền thanh tăng cường tuyên truyền về 2 ứng dụng này theo nội dung tại Phụ lục kèm theo (tần suất ít nhất 1 lần/tuần, thời gian từ nay đến hết năm 2022). Tài liệu tuyên truyền kèm theo: – Video tuyên truyền, giới thiệu ứng dụng Long An số: https://chuyendoiso.longan.gov.vn/public/tintuc?act=chi-tiet&id=lO7d – Video tuyên truyền, giới thiệu Tổng đài 1022: https://chuyendoiso.longan.gov.vn/public/tintuc?act=chi-tiet&id=nAaO)